Home


Japan Official National Tournament 2012, 2012-03-03
32 teams

WINNER BRACKET
1/16 Final1/8 Final1/4 Final1/2 FinalWinner Final
AUmehara  3
Tokido     
Mago     
RF    0
Kindevu    
Kyabetsu    
QMago    1
Umehara    
Tokido   
MDR  3
EX Mamehara    
Gachikun     
YGachikun  3
MDR     
EX Mamehara     
Jeppa    0
Adoribu Ouji    
Chiba    
ACEX Mamehara   3
Gachikun   
MDR     
Dashio    1
Itabashi Zangief   
Fuudo    
AEGachikun    3
EX Mamehara   
MDR   
Taku @ Reshio4   2
Kyoku   
Michael Tan    
BAjipon   2
YHC Mochi    
Taigi   
EX Mamehara    3
Gachikun  
MDR    
CChichi Monda Honda    
Gachaboy    
Shin    
Jeppa    3
Chiba    
Adoribu Ouji    
RJeppa     3
Chiba     
Adoribu Ouji     
     
     
     
DPantyjohns    
Asutabi    
Mukii    
Dashimaki    
Nen    
Kamata San    
EGamerBee    2
Ryan Hart    
PoongKO  
Dashio  3
Fuudo    
Itabashi Zangief    
SDashio  3
Fuudo     
Itabashi Zangief     
Vegeta    0
T SRAI    
Bon    
ZDashio   3
Fuudo   
Itabashi Zangief     
Kawaguuchi    1
Y。   
Kuroken    
FShino chan    1
Haneyama    
Yaruo   
T SRAI  3
Vegeta    
Bon     
GKeshikaran    
Inco    
yk    
Kichijōji Ken    
-R-    
Uki    
TKichijōji Ken     
-R-     
Uki     
Kuroken     3
Y。     
Kawaguuchi     
HMohamed    
Banuno    
Shin★Chan    
Kuroken    3
Y。    
Kawaguuchi    
IShungoku Noirōze  3
Hanamaruki     
Shirō     
Reiketsu    0
Anton    
Okkun    
UHanamaruki    2
Shirō  
Shungoku Noirōze    
Haitani   3
Eita    
Dogura   
AAHaitani   1
Eita    
Dogura    
Kyoku    3
Michael Tan  
Taku @ Reshio4     
ADKyoku    3
Taku @ Reshio4    
Michael Tan  
NISHIKIN  2
Akimo    
Nekojita    
JDogura  3
Haitani    
Eita     
Juso    1
Pie    
KOK   
KKojiKOG    3
Meu    
    
Uryo    
6    
Wao    
VKojiKOG     
Meu     
     
Michael Tan     3
Taku @ Reshio4     
Kyoku     
La. k. a. jojo    
Y24    
Banbaban    
Michael Tan    3
Taku @ Reshio4    
Kyoku    
MShizuoka Saikyo    0
Hamamatsu Rufus    
I Hara    
Akimo  3
Nekojita     
NISHIKIN     
WNekojita  3
Akimo     
NISHIKIN     
Furansujin    0
Acqua    
Tsukami    
ABNISHIKIN  3
Nekojita     
Akimo     
Karichin    0
Shakapo    
Yossan    
NJinetta    0
Tsuna    
Rariken    
Acqua  3
Tsukami     
Furansujin     
OKekkonyama    
Sendaime Ryou-san    
Soi Master    
Nemo    3
Kazunoko    
Bonchan    
XNemo     
Kazunoko     
Bonchan     
Yossan     3
Karichin     
Shakapo     
PYossan    3
Karichin    
Shakapo    
Noriyasu    
Amiyu    
Sabo☆hani    
Videos from : Nico Nico Douga